Privacyverklaring

Privacyverklaring Berkhout Elektro

Berkhout Elektro, gevestigd aan Ganker 56A, 1688 CV, Nibbixwoud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is openbaar en te vinden op de website www.berkhoutelektro.nl

Contactgegevens:
Ganker 56 A, 1688 CV, Nibbixwoud
+31616652450
www.berkhoutelektro.nl

Ruud Berkhout is verwerkingsverantwoordelijke van Berkhout Elektro en is te bereiken via info@berkhoutdeweere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Berkhout Elektro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van klant
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Berkhout Elektro verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

 

Op basis van onderstaande grondslagen verwerkt Berkhout Elektro persoonsgegevens

 • toestemming van de betrokkenen
 • noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • gerechtvaardigd belang

 

Het doel waarvoor Berkhout Elektro persoonsgegevens verwerkt

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mailing
 • U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verwerken van persoonsgegevens die ons hier wettelijk toe verplicht verplichten, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Verkrijgen gegevens van andere organisaties

Persoonsgegevens die worden verwerkt komen uitsluitend van de betrokkenen zelf of worden zelf opgezocht ten bate van het gerechtvaardigd belang. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Berkhout Elektro bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Indien het gegevens zijn die wettelijk dienen te worden bewaard hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Berkhout Elektro verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berkhout Elektro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Berkhout Elektro gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Berkhout Elektro neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berkhout Elektro.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@berkhoutdeweere.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Berkhout Elektro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Berkhout Elektro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berkhoutdeweere.nl